گواهی عـدم خـلاف و پایـان کـار - خانه نما مرجع معرفی سازندگان معماران و مشاوره
اصلاحیه روشهاي صدور پروانه ساختمان

گواهی عـدم خـلاف و پایـان کـار

شورای عالی اداری در سی وچهارمین جلسه مورخ ۱۳۷۱/۸/۱۳ بنا به پیشـنهاد سـازمان امـور اداری و اسـتخدامی کشور جهت بهبود سیستم ها و روشها و گردش کار در ادارات با جهت گیری بالابردن کارآیی دستگاه هـای اجرایـی در خصوص هماهنگ نمودن صدور پروانه، گواهی عدم خلاف و گواهی پایـان سـاختمان در سـطح شـهرداری هـای کشـور موارد ذیل را تصویب نمود:
۱) صدور پروانه، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان توسط شهرداری های کشور طبق شناسنامه ساختمان انجام میگردد.

۲) شهرداریها مکلفند بر اساس مراحل ذیل نسبت به صدور شناسنامه ساختمان که حـاوی پروانـه، گـواهی عـدم خلاف و گواهی پایان ساختمان میباشد اقدام و به متقاضی تسلیم نمایند:

الف) حداکثر ظرف مدت هفت روز پس از دریافت مدارک لازم شامل درخواست پروانـه، نقشـه محـل وقـوع ملـک، فتوکپی مدارک مالکیت رسمی، فتوکپی شناسنامه ذینفع (مالک یا مالکین) و در صورت مراجعه وکیل مالک، فتـوکپی وکالتنامه، از محل بازدید و گزارش وضعیت موجود ملک را جهت درج در پرونده تنظیم و با تعیین ضـوابط شهرسـازی حاکم بر ملک آمادگی تحویل نقشـه هـای
معماری و محاسباتی را به متقاضی ابلاغ نمایند در غیر این صورت لازم است علت عدم آمادگی تحویل نقشه ها را کتبـاً به ذینفع اعلام نمایند.

ب) حداکثر ظرف مدت پنج روز پس از دریافت نقشه های مربوطه با رعایت ضـوابط اعـلام شـده در بنـد الـف و نیـز مفاده ماده ۱۷نظام مهندسی ساختمان نسبت به ارائه کلیه برگه های پرداخت عوارض و سایر حقوق قانونی متعلقه بـه ملک مورد تقاضا اقدام نمایند.

ج) حداکثر ظرف مدت دو روز پس از پرداخت و تسلیم قبـوض عـوارض فـوق الـذکر نسـبت بـه صـدور شناسـنامه ساختمان که حاوی پروانه ساختمان میباشد اقدام نمایند.

۳) شهرداری ها موظفند حداکثر ظرف مدت دو روز پس از درخواست مالک یا مـالکین جهـت صـدور گـواهی عـدم خلاف و انطباق ساختمان احداث شده با ضوابط فنی و شهرسازی حاکم بر ملک نسبت به صـدور گـواهی عـدم خـلاف اقدام و در غیر این صورت لازم است علت عدم صدور گواهی عدم خلاف کتباً به ذینفع اعلام گردد.

۴)شهرداریها موظند حداکثر ظرف مدت دو روز پس از درخواست مالک یا مـالکین جهـت صـدور گـواهی پایـان ساختمان و انطباق ساختمان احداث شده با ضوابط فنی و شهرسازی حاکم بر ملـک نسـبت بـه صـدور گـواهی پایـان ساختمان اقدام و در غیر این صورت لازم است علت عدم صدور گواهی ساختمان، به ذینفع اعلام شود.

۵) وزارتخانه های کشور و پست و تلگراف و تلفن موظفند ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این مصوبه نسـبت بـه احصاء آن دسته از خدمات پستی مربوط به این مصوبه که توسط شرکت پست جمهـوری اسـلامی ایـران امکـان پـذیر می‌باشند اقدام نمایند.

۶) از تاریخ ۱۳۷۱/۱۱/۱شناسنامه ساختمان به عنوان یک سند رسمی تلقی گردیده و در رابطه با اسـتعلام هـای دستگاه ها و ارگان هایی از قبیل وزارت مسکن و شهرسازی، بانک هـا، شـرکت گـاز، بـرق و آب، سـازمان ثبـت اسـناد و املاک کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و… مورد استناد میباشد.
تبصره (۱هر گونه دخل و تصرف در این سند جرم محسوب میشود و پیگرد قانونی دارد.
تبصره (۲شهرداریها موظفند به تدریج برای متقاضـیانی کـه قـبلاً پروانـه سـاختمانی دریافـت کـرده انـد حسـب درخواست متقاضی نسبت به صدور شناسنامه ساختمان اقدام نمایند.

۷) شهرداری ها مکلفند تمهیدات لازم جهت واگذاری فعالیتهای اجرایی و فنی مربـوط بـه صـدور پروانـه، گـواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان را با هماهنگی وزارت کشور به اشخاص حقیقی و حقوقی کـه اعتبـار و صـلاحیت آنان به تأیید مراجع ذی صلاح رسیده‌اند فراهم نمایند.

تبصره (۱) این روش به منظور سهولت در امر مراحل صدور پروانه، گواهی عـدم خـلاف و گـواهی پایـان سـاختمان می‌باشد لیکن متقاضی در صورت تمایل میتواند از طریق شهرداری‌ها نسبت به موارد فوق الذکر اقدام نماید.

تبصره (۲) نظارت بر حسن جریان امور و کنترل های لازم در چهارچوب مقررات به عهده شهرداریها خواهد بود.

۸) وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ظرف مدت ۲ ماه پس از تصویب طرح های شهرسازی زمین هـای مـوات شهری را در طرح های مصوب مشخص نماید.

تبصره) وزارت مسکن و شهرسازی موظف است تا تحقق بند فوق پس از وصول اسـتعلام از شهرداری ها در خصوص نوع زمین حداکثر ظرف مدت ۱۰روز اقدام نماید.

۹) شهرداری ها موظفند به منظور حسن اجرای ماده ۷ قانون زمین شـهری مصـوب ،۱۳۶۶/۶/۲۲بـا اخـذ تعهـد از مالک مبنی بر عدم استفاده از مزایای فوق نسـبت بـه صـدور پروانـه سـاختمانی اقـدام و همزمـان از وزارت مسـکن و شهرسازی استعلام به عمل آورده و در صورت خلاف ادعای مالک نسبت به ابطال پروانـه اقـدام نمایند.

۱۰) وزارت کشور و شهرداری ها مسئول اجرای این مصوبه بوده و دبیرخانـه شـورای عـالی اداری گـزارش پیشـرفت این مصوبه را هر سه ماه یکبار به شورای عالی اداری ارائه خواهد نمود.

خلاصه مقاله
نام مقاله
گواهی عـدم خـلاف و پایـان کـار
چکیده مقاله
شورای عالی اداری در سی وچهارمین جلسه مورخ ۱۳۷۱/۸/۱۳ بنا به پیشـنهاد سـازمان امـور اداری و اسـتخدامی کشور جهت بهبود سیستم ها و روشها و گردش کار در ادارات اقدام به اصلاح روش های صدور پروانه ساختمان، گواهی عـدم خـلاف و پایـان کـار ساختمان نمود
نویسنده