کمیته راهبری دفاتر خدمات الکترونیک شهری - خانه نما مرجع معرفی سازندگان معماران و مشاوره
دفاتر خدمات شهری

کمیته راهبری دفاتر خدمات الکترونیک شهری

کمیته راهبری دفاتر خدمات الکترونیک شهر به منظور ایجاد هماهنگی ، هدایت و نظارت بر فعالیت های دفاتر خدمات شهری شکیل گردیده است.

شرح وظایف کمیته راهبری دفاتر خدمات الکترونیک شهری:

۱- بررسی و تصویب قوانین و مقررات، آیین نامه ها و دستورالعملهای مرتبط با چگونگی فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک شهر.

۲- تصویب موافقت اصولی جهت تاسیس دفاتر و صدور پروانه بهره برداری جهت متقاضیان به پیشنهاد مؤسسهٔ فناوران شهر و اعلام به مؤسسهٔ فناوران شهر جهت صدور مجوز.

۳- بررسی گزارشهای واصله از طریق مؤسسهٔ فناوران شهر در رابطه با هر یک از دفاتر و اتخاذ تصمیم در مورد تمدید یا لغو موافقت اصولی و پروانه بهره برداری آنان و ابلاغ آن به مؤسسه جهت اقدامات بعدی۔

۴- رسیدگی به گزارشات واصله از طریق مؤسسه فناوران شهر در رابطه با شکایات ارباب رجوع و اتخاذ تصمیم مناسب.

۵- نظارت بر نحوه عملکرد مؤسسه فناوران شهر و اتخاذ تصمیمات مقتضی در رابطه با ارتقای سطح

خدمات.

۶- تعامل با شهرداران مناطق و واحدهای ذیربط در شهرداری تهران یا سایر سازمان های و نهادها به منظور ارائه خدمات مناسبتر به طور مستقیم ، از طریق دبیرخانه و یا مؤسسه فناوران شهر.

۷- نظارت بر چگونگی فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک از طریق مؤسسه فناوران شهر و ارائه گزارش به شهرداری تهران در دوره های سه ماهه.

شرح وظایف دبیرخانه کمیته راهبری :

مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران علاوه بر سمت دبیری کمیته راهبری و انجام وظایف دبیرخانه ای در سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهر تهران وظایف ذیل را نیز در رابطه با این آیین نامه بر عهده خواهد داشت:

۱- انجام بازرسی های مستمر و دوره ای از نحوه فعالیت دفاتر و نظارت بر چگونگی فعالیت آنها با همکاری مؤسسه فناوران، و سایر واحدهای ستادی و اجرایی شهرداری تهران جهت ضرورت براساسی دستورالعمل بازرسی که به تصویب کمیته راهبری می رسد.

۲- ارزیابی عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک به روش های مقتضی از جمله نظرسنجی از ارباب رجوع.

خلاصه مقاله
نام مقاله
کمیته راهبری دفاتر خدمات الکترونیک شهر
چکیده مقاله
کمیته راهبری دفاتر خدمات الکترونیک شهر به منظور ایجاد هماهنگی ، هدایت و نظارت بر فعالیت های دفاتر خدمات شهری شکیل گردیده است.
نویسنده
نام منتشر کننده
خانه نما
لوگو منتشر کننده