نحوه استفاده از ملک در کاربری های مختلف - خانه نما مرجع معرفی سازندگان معماران و مشاوره
نحوه استفاده از ملک

نحوه استفاده از ملک در کاربری های مختلف

با توجه به اهمیت آشنایی بهره برداران ملک از قـوانین و مقـررات سـاخت و سـاز در شـهرداری قسـمتی از ضوابط و مقررات مربوط به نحوه استفاده از ملک ، تفکیک در کاربری های مختلف بعنوان نمونه درج میگـردد.

بـدیهی است کارشناسان محترم در هر شهر باید بر اساس ضوابط طرح تفضیلی یا طرح هادی شهر خود عمل نمایند. اجرای طرح های شهرسازی بدون داشتن مجموعه ای از ضوابط و مقررات مربـوط بـه ملک عمـلاً امکـان پـذیر نمـی باشد.

نحوه استفاده از ملک در کاربری های مختلف

مجموعۀ ضوابط و مقررات شهرسازی به منظور تدقیق و اجرایی کردن پیشنهادات طرح هـای شهرسـازی و بـرای تسهیل در فرایند تهیه نقشۀ طرح، نظارت و پیاده سازی ساخت و سازها مورد استفاده قرار میگیرد .

دسته بندی پهنه های شهر تراکم های پیشنهاد شده در سه دسته ارائه گردیده است . سه دستۀ رایج ارائه شده تراکم کم، متوسط و زیـاد می‌باشد. محدوده تراکم کم قسمت هایی از شهر را شامل می‌شود که پوشیده از اراضی کشاورزی و باغی می‌باشد.

تلاش بر این است تا این بخش از شهر اساساً توسعۀ کالبدی نیابد و به زیر ساخت و ساز ساختمان ها نرود؛ این امر در راسـتای حفظ ملک باغی و زراعی به عنوان یکی از منابع درآمدی اصلی شهر می‌باشد. از این رو سیاست های سخت گیرانـه ای در خصوص توسعه کالبدی در این بخش از شهر لحاظ گردیده است تا برای مالکان و سازندگان، سـاخت و سـاز ابنیـه به صرفه نباشد.

محدوده تراکم متوسط بخش اصلی بافت ساخته شده شهر و محدوده قابل توسعه آتی شـهر را شـامل می‌شود؛ تلاش بر این است تا توسعۀ کالبدی و نوسازی بافت ساخته شـده موجـود سـریعاً صـورت پـذیرد .همچنـین محدوده تراکم زیاد اختصاص به بافت فشرده شهر دارد که بـه عنـوان هسـته هـای اولیـۀ شـکل گیـری شـهر قلمـداد میشوند.

در این منطقه به منظور نوسازی سریع، سیاست های تراکمی مناسبی برای سـازندگان در نظـر گرفتـه شـده است. عامل محدود کننده در مناطق با تراکم متوسط و زیاد، محدودیت شبکه معابر می‌باشد. علت استفاده از راهبرد افزایش تراکم در نواحی ساخته شده شهر را بیش از هر چیز مـیتـوان در ارائـۀ ضـمانت های اجرایی و تحقق پیشنهادات طرح، حفظ اراضی باغی و زراعی، صرفۀ اقتصادی برای سازندگان و …جستجو کرد .البتـه در بسیاری از نواحی نیز به دلیل عدم وجود محدودیت های کالبدی تراکم ویژه اعمال گردید.

ذکر این نکته ضروری است که حداکثر تعداد طبقات مجاز در نواحی مختلف ارائه گردیده است و تخلف از آن بـه هر نحو موجب بر هم خوردگی نظام فضایی و خط آسمان میگردد .برای نیـل بـه حـداکثر اسـتفاده از تـراکم، سـطح اشغال پایه (کمترین میزان ممکن استفاده از سطح اشغال) و همچنین بیشترین میزان استفاده از سـطح اشـغال ارائـه گردیده است .

خلاصه مقاله
نام مقاله
نحوه استفاده از زمین
چکیده مقاله
با توجه به اهمیت آشنایی بهره برداران محترم از قـوانین و مقـررات سـاخت و سـاز در شـهرداری فلـذا قسـمتی از ضوابط و مقررات مربوط به نحوه استفاده از زمین، تفکیک در کاربری های مختلف بعنوان نمونه درج میگـردد.
نویسنده