ضوابط مربوط به اراضی با کاربری مسکونی (قسمت دوم) - خانه نما مرجع معرفی سازندگان معماران و مشاوره
اراضی با کاربري مسکونی

ضوابط مربوط به اراضی با کاربری مسکونی (قسمت دوم)

در مطلب قبلی به موارد استفاده از زمین، استفاده های مجاز، استفاده های ممنوع, استفاده های مشروط و نحوه دسترسی ها در اراضی مسکونی اشاره کردیم. در اینجا مفاد بیشتری از قانون اراضی مسکونی را بیان می کنیم.

۶-نحوه استقرار ساختمان و فضای باز در زمین

به منظور بهرهگیری مناسب از نور آفتاب، احداث ساختمان در قطعات شمالی (جنوبی درمحـدوده شـمال قطعـه و در قطعات شرقی غربی) در محدوده غربی قطعه زمین مجاز می‌باشد. به منظور استفاده حداکثر از انرژی و جلوگیری از هدر رفتن آن، در تمامی قطعات مسکونی در شهر …می‌بایست از الگوی متصل و ردیفی و یا الگوی حیاط مرکزی  در ساخت بنا استفاده شود .
تبصره :اسـتقرار چنـد سـاختمان در وسـط ملـک و تبعیـت از الگـوی سـاختمانهای منفصـل و مجـزا در مـورد مجتمعهای مسکونی که به صورت بلوک های مجزا در کنار یکدیگر قرار گرفته اند، تنها در صورتی مجاز است که:
فاصله بلوکهای ساختمانی از مرز قطعات مجاور آن حداقل ۶متر باشد .
فاصله دو بلوکی که در امتداد شمالی- جنوبی قرار گرفته اند، به اندازه دو برابر ارتفاع ساختمان جنوبی باشد .

فاصله دو بلوکی که در امتداد شرقی- غربی قرار گرفتهاند، حداقل ۶متر باشد .تمامی سطح حیاط و همچنین سطح حیاط خلوت جزء فضاهای باز ساختمان بوده و در سطح اشغال ساختمان محاسبه نمی‌شود .
در ساختمانهای مسکونی که دارای بیش از یک واحد مسکونی هستند، محوطه باز سـاختمان و فضـاهای عمومی مانند پارکینگ، موتورخانه، بام ، پلکان عمـومی و راهروهـای عمـومی، بـه صـورت مشـاع بـه کلیـه واحـدهای مسکونی تعلق دارد و اختصاصی نمی‌باشد.

صدور سند مجزا برای این قبیل محوطه ها و فضاها ممنوع است .
پیشبینی فضایی به عنوان حیاط خلوت در ضلع شمالی قطعات شمالی- جنوبی و در ضلع غربی قطعات شرقی- غربی تنها در صورتی مجاز است که حیاط خلوت در مجاورت معبر قرار نگیرد . احداث دیوار و همچنین ورودی اختصاصی برای مجتمعهای مسکونی با بلوکهای مجزا اکیدا ممنوع است .
در مجتمع های مسکونی با بلوکهای مجزا، ایجاد حداقل یک فضا برای بازی بچه هـا بـا وسـعت مناسـب (حـداقل ۲ مترمربع به ازای هر واحد مسکونی) ضروری است .موقعیت استقرار این فضا باید به گونه ای باشد کـه از ایمنـی کـافی برخوردار بوده و نیز امکان نظارت والدین بر روی آنها وجود داشته باشد.

۷-پارکینگ واحدهای مسکونی

در هر ساختمان به ازای هر واحد مسکونی یک واحد پارکینگ با ابعاد ۵×۵متر (شامل فضای توقف و مسیر پارک( باید تأمین شود .
برای تأمین پارکینگ مورد نیاز میتوان از فضای زیرزمین یا پیلوت استفاده نمود .
استفاده از محوطه باز ساختمان، برای تأمین پارکینگ اکیدا ممنوع است (خصوصا در مورد مجتمعهای مسکونی با بلوکهای مجزا( .
در ورودی پارکینگ نباید به سمت بیرون باز شود (درهای ورودی ساختمان در هنگام بازشدن نباید از حد قطعـه تجاوز کنند( .
تامین پارکینگ در طبقات با استفاده از آسانسور (بالابر اتوموبیل) مجاز نمی باشد .

۸-نماسازی ساختمانها

کلیه بناها میبایست نسبت به انجام نماسازی با مصالح مناسـب در کلیـه وجـوه قابـل رویـت سـاختمان از معـابر اطراف، اقدام نمایند .
استفاده از نمای شیشه ای در کلیه بناهای شهر ممنوع است .
نصب کولر و کانال آن و سایر تأسیسات در نما و در معرض دید قرار گرفتن آنان از معابر عمومی ممنوع است .
نصب هرگونه هواکش و کولرگازی و موارد مشابه در ارتفاع کمتر از ۲۵۰ سـانتیمتر از کـف تمـام شـده معبـر ممنـوع است .
در ساختمان های غیر مسکونی که از الگوی ساختمانهای منفصل و مجزا تبعیـت مـیکننـد، مـی‌بایسـت دیـوار دور محوطه تا ارتفاع یک متر با مصالح بنایی ساخته شود و بالاتر از آن از نرده های مشبک و پوشش گیاهی استفاده گردد .
نقشه های جزئیات نما که در آن نوع مصالح و فرم های نما ونحوه پیش آمدگی ها و فرورفتگی ها و جنس پنجره هـا و سایر مشخصات نشان داده شده باشد، می‌بایست درهنگام صدور پروانه ساختمانی به شهرداری ارائه گـردد .شـهرداری موظف است نسبت به بررسی نقشه ها اقدام نماید و از پـذیرش نماهـای ناهماهنـگ و مصـالح نامناسـب بـا ویژگی هـای اقلیمی و معماری بومی خودداری نماید .
در طراحی نماها باید علاوه بر رعایت موارد فـوق، سـادگی، متناسـب بـودن تقسـیمات نمـا، درنظرگـرفتن نمـای ساختمان های مجاور، استفاده از فرم های معماری بومی، طراحی نما متناسب با عملکرد ساختمان و . . . درنظـر گرفتـه شود.

۹-راهپله و آسانسور

در ساختمان های مسکونی که دارای پنج طبقه و بیشتر از سطح زمین هستند (چه پیلوت و پارکینگ داشته باشـند و چه نداشته باشند)، استفاده از آسانسور الزامی است .
در مورد جزئیات مربوط به راهپله و آسانسور، رعایت ضـوابط موجـود در مباحـث چهـارم و پـانزدهم مقـررات ملـی ساختمان ملاک الزامی است .
احداث پله فرار برای بلوکهای مسکونی بیش از ۵طبقه و یا با ارتفاع ۲۰متر و بالاتر ضـروری اسـت و جـزء تـراکم محسوب نمی‌شود .پله فرار باید مطابق ضوابط و مقررات ملی ساختمان اجرا شود.

۱۰- فضاها و تأسیسات روی بام

در کلیه ساختمان ها، تعبیه جان پناه به ارتفاع ۱۵۰ سانتیمتر برای سقف های مسطح الزامی است . در انتهای سقف شیبدار که به معابر عمومی یا بلوک های مجاورمشرف باشد احداث آبرو الزامی است . نصب ناودان کامل از سقف تا کف ساختمان در تمامی ساختمان ها الزامی است .آب خروجی از ناودان باید از طریـق یک آبراهه کوچک به جوی یا کانیووی موجود در معبر منتقل شود . در کلیه ساختمانهای دو طبقه و بیشتر می‌بایست راه دسترسی به بام از راه پله داخل ساختمان تأمین شود.
تبصره : در ساختمان های یک طبقه، استفاده از راهپله جداگانه در خارج ساختمان به شرط آنکه در فضـای حیـاط قرار گیرد، مانعی ندارد.
نصب وسایل تأسیساتی غیر از دودکش و آنتن بر روی بامهای شیبدار ممنوع است .در مجتمـع هـای مسـکونی بـه منظور جلوگیری از اغتشاش بصری، تا حد امکان باید از تأسیسات مشترک مانند آنتن مرکزی استفاده شود .
احداث هر گونه انبار نگهداری وسایل روی بام و تراس ممنوع است .
احداث خرپشته حداکثر به میزان مساحت پلکان دسترسی بام بلامانع است .در سـاختمان هایی کـه دارای آسانسـور هستند مساحت اتاقک آسانسور به این میزان اضافه میشود . توصیه میشود در بامهای مسطح، بام خرپشته به صورت شیبدار اجرا شود .در صورت رعایت ابعـاد، خرپشته جزء تراکم محسوب نمی گردد

خلاصه مقاله
نام مقاله
ضوابط مربوط به اراضی با کاربری مسکونی
چکیده مقاله
در مطلب قبلی به موارد استفاده از زمین، استفاده های مجاز، استفاده های ممنوع, استفاده های مشروط و نحوه دسترسی ها در اراضی مسکونی اشاره کردیم. در اینجا مفاد بیشتری از قانون اراضی مسکونی را بیان می کنیم.
نویسنده