ضوابط مربوط به اراضی با کاربري مسکونی(قسمت اول) - خانه نما مرجع معرفی سازندگان معماران و مشاوره
اراضی با کاربري مسکونی

ضوابط مربوط به اراضی با کاربری مسکونی(قسمت اول)

۱-موارد استفاده از زمین

عملکرد اصلی این اراضی و نحوه استفاده از آنها مسـکونی اسـت .ضـمن اینکـه برخـی عملکردهـا و خـدمات غیـر مسکونی نیز که با سکونت سازگاری دارند، میتواند در این اراضی استقرار یابد .

۲-استفاده های مجاز

در اراضی با کاربری مسکونی، علاوه بر احـداث سـاختمانها و مجتمـع هـای مسـکونی، اسـتقرار عملکردهـای غیـر مسکونی زیر نیز مجاز است:

احداث خوابگاه و پانسیون .

احداث واحدهای آموزشی و پرورشی در مقیاسهای مختلف محلـی تـا ناحیـهای شـامل مهـدکودک، کودکسـتان، مدارس ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی حرفهای و همچنین آموزشگاههای خصوصی .

احداث واحدهای فرهنگی

در مقیاس محله شامل کتابخانه ها، نمایشگاهها و گالری ها .
در مقیـاس شـهری شـامل سـینماها و سـالنهای نمـایش و تئـاتر فقـط در مجـاورت خیابان ها

احداث تأسیسات ورزشی

در مقیاس محله شامل زمین بازی کودکان، باشگاه های ورزشی و زورخانه ها . احداث سالنهای ورزشی و استخرهای سرپوشیده با موافقت شهرداری فقط در مجاورت خیابان ها

احداث واحدهای اداری

درمقیاس شعب و دفاتر ادارات، نمایندگی شرکت های مالی و اعتبـاری، شـعب بانک هـا، دفـاتر پست، شعب کلانتری ها، دفاتر اسناد رسمی، دفتر وکالت و مطب پزشک، دفتر روزنامه و مجله، دفاتر مهندسی، فقط در مجاورت خیابان ها

احداث واحدهای تجاری خرد

در مقیاس محله با رعایت سطح اشغال مجاز ساختمان فقط در مجاورت خیابان ها

استفاده از بخشی از منازل مسکونی

بمنظور احداث کارگاه های کوچک خانگی، کارگـاه صـنایع دسـتی، آرایشـگاه، خیاطی، آموزشگاه های آزاد هنری، تدریس خصوصی، با مجوز شهرداری و سازمان محیط زیست.

کلیه موارد فوق براساس درخواست مالک و کسب نظر موافق شهرداری و با رعایت تمام ضوابط و مقـررات کـاربری مربوط به کاربری مربوطه می‌تواند صورت پذیرد .
استفاده غیر مسکونی از اراضی مسکونی که مجاز شمرده میشود، به منزله تغییر کـاربری زمـین محسوب نمی‌گردد .بر این اساس نقشه طرح تفصیلی ملاک تعیین کاربری زمین می‌باشد و مالک نمی‌تواند هیچگونـه ادعایی مبنی بر تغییر کاربری زمین داشته باشد.

۳-استفاده های ممنوع

استقرار عملکردهای مزاحم و و ناسازگار با سکونت و همچنین کاربری هـایی دارای آلـودگی در اراضـی بـا کـاربری مسکونی مطلقا ممنوع است .تشخیص ناسازگار بودن و میزان ایجـاد آلـودگی بـر عهـده شـهرداری و سـازمان محـیط زیست می‌باشد .

۴-استفاده های مشروط

برای احداث کاربری های مغایر با کاربری مشخص شده در طرح تفصیلی بشـرط آنکـه جـزء اسـتفاده هـای ممنـوع نباشد و مخل مبانی طرح جامع و تفصیلی شهر نباشد، شهرداری میتواند پیشنهاد تغییر کاربری را همراه بـا دلایـل و مستندات و مدارک کافی به کمیسیون ماده ۵ به منظور بررسی و تصمیم گیری ارجاع نماید.

ابعاد و تناسبات قطعات

در تفکیک های جدید طول قطعات نباید از سه برابر عرض آن بیشتر باشد . حداقل عرض هر قطعه مسکونی نباید از۸ متر کمتر باشد .

۵-نحوه دسترسی ها

هر قطعه تفکیکی حداقل باید یک دسترسی مجزا به معبر عمومی داشته باشد .
هر ساختمان مسکونی باید دسترسی مستقیم به کلیه فضاهای مشاع را داشته باشد .در غیر این صورت باید دلایل و توجیهات فنی مربوطه به تأیید کمیته فنی برسد .
دسترسی مستقیم قطعات مسکونی به خیابان های ۲۴متر به بالا ممنوع است، مگر آنکه در معبر، دسترسی محلی ایجاد شود .
از هر معبر فقط یک راه دسترسی پیاده به بنا و یک راه ورودی اتومبیل به پارکینگ به عرض حداقل ۳متـر مجـاز است.

تبصره :۱در صورتیکه طول برقطعه در مجاورت گذر دسترسی بیش از ۲۵متر باشد احداث دسترسی دوم، بلامانع است .
تبصره :۲چنانچه احداث پارکینگ در دو طبقه مجزا (مثلاً زیرزمین و همکف) صورت گیرد، احداث دسترسی دوم (اتومبیل رو) در پلاکهایی که بر آنها ۱۵الی ۲۰متر باشد چنانچه واحـدهای مسـکونی از ۶ واحـد بیشـتر باشـد و در صورتیکه با احداث دو درب ماشین رو کلیه پارکینگ های موردنیاز واحـدهای احـداثی تـأمین گـردد، احـداث دو درب
ماشین رو با تأیید کمیته فنی بلامانع است .
تبصره :۳در پلاکهای دارای بیش از یک بر در صورت درخواست مالک و نظر موافق شهرداری، مالـک مـیتوانـد از هر بر یک دسترسی (سواره و پیاده) به واحد مسکونی تأمین نماید.
قرارگیری در ورود اتومبیل به ساختمان در قسمت پخ ساختمان ممنوع است .
در ورودی واحدهای مسکونی و در ورودی پارکینگها باید بطرف داخل باز شود احداث شیب راهه و پله در محدوده پیاده رو به منظور دسترسی به داخل قطعه تفکیکی ممنوع اسـت .تـراز کف پیاده رو توسط شهرداری و با توجه به تراز خیابان تعیین میگردد و چنانچه اختلاف سـطح بـین تـراز پیـاده رو و سطح تمام شده داخل قطعه تفکیکی وجود داشته باشد باید رامپ یا پله در محدوده داخل قطعه تفکیکی اجرا گـردد . تغییر تراز کف پیاده رو توسط مالکان املاک مجاور ممنوع است .در مواردی که شیب طولی یا عرضـی مسـیر، اجـرای پله را در محدوده پیاده رو الزامی نماید، شهرداری نسبت به تهیه نقشه و اجرای پله اقـدام خواهـد نمود .درکلیه پیاده روها و فضاهای عمومی که نیاز به احداث پله وجود داشته باشد باید پیش بینی رامپ بـرای عبـور صندلی چرخدارمعلولان و سایر وسایلی که دارای چرخ هستند در کنار پله با شیب مناسب صورت گیرد.

خلاصه مقاله
نام مقاله
ضوابط مربوط به اراضی با کاربری مسکونی
چکیده مقاله
عملکرد اصلی این اراضی و نحوه استفاده از آنها مسـکونی اسـت .ضـمن اینکـه برخـی عملکردهـا و خـدمات غیـر مسکونی نیز که با سکونت سازگاری دارند، میتواند در این اراضی استقرار یابد .
نویسنده