تسهیلات در نحوه صدور پروانه ساختمانی - خانه نما مرجع معرفی سازندگان معماران و مشاوره
صدور پروانه ساختمانی

تسهیلات در نحوه صدور پروانه ساختمانی

شورای عالی اداری به منظور ایجاد تسهیلات در نحوه صدور پروانه ساختمانی به اراضـی و املاک در مواردی که سند مالکیت رسمی ارائه نمی گردد، موارد زیر را تصویب نمود:

 نحوه صدور پروانه ساختمانی برای اراضی:

در مورد زمینهای با مساحت تا دو برابر حداقل نصاب تفکیکی مناطق هر شهر که ابعاد و حدود آن به معابر عام یا ساختمان و مستحدثات ایجاد شده محدود است و متقاضی سند عادی در دست داشته و مدعی مالکیت زمـین اسـت، شهرداری ها مکلفند با استعلام با سازمان زمین شهری در خصوص نوع زمین با اخذ تعهدنامه از متقاضی و با وصول حقوق خود متعلق به قطعه مربوطه و قید ایـن موضـوع در هامش پروانه ساختمانی صادره که «صدور پروانه ساختمانی هیچگونه تعهدی تائیدی بر مالکیت متقاضـی نیسـت» در صورتیکه این قبیل اراضی با طرحهای مصوب شهری تداخل نداشته و پاسخ زمین شـهری دال بـر غیـر دولتـی و غیـر نـه موات بودن زمین مورد نظر باشد مطابق ضوابط طـرح جـامع و تفصـیلی یـا هـادی مصـوب نسـبت بـه صـدور پروانه ساختمانی بنام متقاضی اقدام نمایند.

تبصره: وزارت مسکن و شهرسازی موظف است پس از وصول استعلامهـای موضـوع بنـد ۲ مراتب را حداکثر ظرف مدت ۱۵روز به شهرداری اعلام نماید. در صورت عدم ارائه پلاک ثبتی از سوی مدعی مالکیـت مهلت مذکور حداکثر تا چهار ماه خواهد بود.

وزرای کشور و مسکن و شهرسازی مسئول اجرای این مصـوبه مـیباشـند و سـازمان امـور اداری و اسـتخدامی کشور گزارش پیشرفت این مصوبه را هر سه ماه یکبار به شورایعالی اداری ارائه خواهد نمود.

خلاصه مقاله
نام مقاله
تسهیلات در نحوه صدور پروانه ساختمانی
چکیده مقاله
شورای عالی اداری به منظور ایجاد تسهیلات در نحوه صدور پروانه ساختمانی به اراضـی و املاک در مواردی که سند مالکیت رسمی ارائه نمی گردد، مواردی را تصویب نمود.
نویسنده