انواع کاربری زمین های شهری بر اساس طرح های جامع و تفصیلی - خانه نما مرجع معرفی سازندگان معماران و مشاوره
انواع کاربری زمین های شهری بر اساس طرح های جامع و تفصیلی

انواع کاربری زمین های شهری بر اساس طرح های جامع و تفصیلی

کاربری:

کاربری در ارتباط با طرح جامع، تفصیلی و یاهادی دارای مفهوم و کاربرد میباشد بطور کلی تعیین نحوه استفاده از زمین را کاربری زمین مینامند. تعیین انواع کاربری براساس مطالعات پایهای در جهت شناخت از شهر و آشنایی با نحوه پراکندگی فعالیتهای شهری استوار است. بعبارتی باید بدانیم در وضع موجود پراکندگی انواع فعالیتهای شهری مانند مسکونی، درمانی، راهها و معابر، آموزشی و مانند آنها به چه صورتی است و از کل مساحت شهر و یا منطقه نسبت هر یک از کاربریهای زمین به چه میزان و هر یک از فعالیتها در چه مساحتی و به چه کیفیتی در سطح شهر پراکندهاند و رابطه آنها با یکدیگر چیست و تا چه اندازه ای دارای یک ارتباط منطقی هستند

کاربری اداری:

یکی از انواع رایج سطح اختصاص یافته به کاربریهای اداری اعم از: استانداری، شهرداری، فرمانداری، مراکز اداری سازمانها و نهادها و… می باشد .

کاربری بهداشتی و درمانی:

سطح اختصاص یافته به کاربری بهداشتی یا درمانی اعم از: درمانگاه، مراکز بهداشت، کلینیک، پلیکلینیک مراکز خدمات حمایت بهزیستی، بیمارستان و…

کاربری تاسیسات شهری و پایانه ها؛

سطح اختصاص یافته به انبارها، مراکز پست و تلگراف و تلفن، سردخانه، گورستان، میدان تره بار، مراکز گازرسانی،پست برق و…  پایانه های باربری، ترمینال بزرگ مسافربری و…

کاربری مختلط:

عبارت است از ترکیب چند عملکرد از کاربریهای مختلف در یک قطعه زمین، عملکردهای مربوط به کاربریهای مختلف باید دسترسی مستقل و جداگانه داشته باشد.

 

در مبحث بعدی به انواع کاربری ملک ها خواهیم پرداخت .

خلاصه مقاله
نام مقاله
انواع کاربری زمین های شهری بر اساس طرح های جامع و تفصیلی
چکیده مقاله
در این مقاله ابتدا به تعریف کاربری پرداخته و سپس به طور کامل به معرفی و توضیح انواع کاربری های زمین ها بر اساس طرح جامع و تفصیلی می پردازیم .
نویسنده